Sulęczyno
Recepcja: +48 58 684 50 15 Restauracja: +48 58 684 50 16
Stefana Żeromskiego 15, 83-320 Sulęczyno
english

Informacja o ochronie danych osobowych


Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Nasza spółka przywiązuje dużą wagę do spełnienia wymagań wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy więc dla Państwa niezbędne informacje dotyczące stosowania przez nas nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Hotel Leśny Dwór jest “Folwarczna” Górski sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Folwarcznej 2, 81-547 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000457351, NIP: 5862282192 (dalej „Leśny Dwór”).

Leśny Dwór przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. W związku z obsługą umów zawieranych przez Leśny Dwór, czy przy realizacji świadczonych usług Państwa dane przetwarzane będą w celu ich wykonania lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. regulacji podatkowych). Mogą Państwo również wyrazić zgodę na przetwarzanie Państwa danych w innych celach wyraźnie określonych w treści udzielonej zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy, np. wykonać usługi czy wystawić faktury.

Leśny Dwór może przetwarzać Państwa dane osobowe np:

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia.

Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być banki, instytucje płatnicze lub internetowe portale rezerwacyjne.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

Leśny Dwór bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Leśny Dwór przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. Leśny Dwór wdrożył więc i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Leśny Dwór stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa.

Z dniem wejścia w życie RODO, Leśny Dwór wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Leśny Dwór z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź na adres e-mail: iod@LeśnyDwór.pl

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter,);
wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics oraz Yandex.

Leśny Dwór przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Leśny Dwór oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Informujemy, że Leśny Dwór stosuje narzędzia oparte na profilowaniu Klientów w celu spersonalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w internecie.Akapit

Mogą Państwo zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, odwiedzając poniższe strony internetowe:
https://adssettings.google.com/
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.youronlinechoices.com

Kontakt

recepcja@lesnydwor.pl

+48 58 684 50 15

Zarejestruj się, aby otrzymywać ekskluzywne oferty

Będziesz otrzymywał wiadomości e-mail z ofertami i promocjami.