Sulęczyno
Recepcja: +48 58 684 50 15 Restauracja: +48 58 684 50 16
Stefana Żeromskiego 15, 83-320 Sulęczyno
english

Regulamin obiektu

REGULAMIN OBIEKTU

LEŚNY DWÓR W SULĘCZYNIE

§ 1

1.Właścicielem i administratorem Obiektu jest Folwarczna Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Folwarcznej 2, adres e-mail: biuro@lesnydwor.pl, Tel:+48 58 684 50 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000457351, NIP: 5862282192, zwaną dalej jako „Obiekt”.

2. Regulamin obiektu stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury obiektu.

3. Obiekt świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, wellness, zgodnie z profilem działalności.

4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie obiektu https://lesnydwor.pl/oraz w recepcji obiektu.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie.

6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

7. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Obiektu.

§ 2

1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba noclegowa. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu. Obiekt na specjalne życzenie może nieodpłatnie przyspieszyć lub wydłużyć dobę noclegową – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).

2. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę noclegową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu.

3. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych publikowany jest na stronie internetowej: https://lesnydwor.pl/ oraz dostępny jest w recepcji Obiektu:

a. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT .

b. Wysokość ceny za pobyt w obiekcie uzależniona jest od długości pobytu, standardu i wielkości pokoju, usług dodatkowych i otrzymanych rabatów;

c. Cena przedstawiona w cenniku może zostać pomniejszona o rabaty udzielone przez Obiekt decyzją Dyrekcji w ramach reklamacji lub rabatów preferencyjnych.

4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w obiekcie, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.

5. Osoby nie zameldowane w obiekcie przebywać mogą w pokoju jako Goście osób zameldowanych w obiekcie, między godziną 11.00 a 22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.

6. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00. Obiekt  może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

7. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.

8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa

poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja obiektu

9. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.

11. Na terenie całego Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 3.

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie z przyjętymi procedurami. Sprzątanie pokoi z wymianą pościeli i ręczników odbywa się co trzy dni oraz każdorazowo na życzenie Gościa w godzinach 9:00 – 14:00. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji.

2. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

• udostępnienia akcesoria dla dzieci ( łóżeczka turystyczne, krzesełka da dzieci, foteliki do rowerów) .

• udostępnianie żelazka i deski do prasowania w pokoju Gościa.

• przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w obiekcie.

3. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt przechowa przedmioty przez okres 1 roku. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.

4. Obiekt  jest ubezpieczony w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane w depozyt w recepcji. Odpowiedzialność obiektu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.

5.Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

6. Wybrane obszary Obiektu są monitorowane.

7. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.

§ 4.

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Obiekt usługi.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Obiektu.

3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Obiekt usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).

4. Reklamacje rozpoznawane będą w terminie 14 dni.

§ 5.

 1. Obiekt akceptuje pobyty małych zwierząt domowych do 30 cm i maksymalnie 15 kg wagi.
 2. Obiekt przyjmuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą (100 zł/ doba).
 3. Do obiektu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne
 4. szczepienie i  odrobaczenie). W przypadku występowania u zwierzęcia choroby przewlekłej, należy powiadomić o tym pracownika obiektu  w dniu dokonywania rezerwacji.
 5.  Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) właściciel obciążony zostanie kosztami dodatkowych usług pralniczych, .Jeżeli natomiast pościel zostanie przez nie uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów odkupienia całego kompletu pościeli.
 6. Wszystkie szkody w  mieniu obiektu bądź mieniu innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję obiektu, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.
 7. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w obiekcie i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości bądź personelu obiekt zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z obiektu.
 8. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są bezwzględnie podczas korzystania z miejsc ogólnodostępnych obiektu oraz przyległego terenu prowadzić zwierzęta na uwięzi, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcach.
 9. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do utrzymania czystości podczas spacerów na terenach przyległych Obiektu. W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę Obiekt może obciążyć Gościa dodatkową opłatą. Zabrania się wyprowadzania zwierząt na terenie Obiektu w celu zwierzęcej toalety.
 10. Wstęp zwierząt do punktów gastronomicznych Obiektu jest możliwy wyłącznie na uwięzi.
 11. Zabrania się wprowadzania zwierząt  do strefy wellness.
 12. Obiekt może odmówić przyjęcia zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, gadów, płazów, stawonogów i gryzoni a także innych zwierząt uznanych przez Dyrekcję Obiektu za niebezpieczne.

§ 6.

1. Rezerwacja pobytu w Obiekcie odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie – zasady rezerwacji oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, które dostępne są do wzglądu w Recepcji Obiektu a także na stronie internetowej: http://www.lesnydwor.pl/

2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi noclegowej

3. Gość w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zmiany i usuwania.

4. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Obiekt na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w recepcji obiektu.

5. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi noclegowej lub subskrypcji Newslettera.

6. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Obiekt, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.lesnydwor.pl.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na trzy dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

3. Data opublikowania regulaminu: 14.04.2023 r.

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

Kontakt

recepcja@lesnydwor.pl

+48 58 684 50 15

Zarejestruj się, aby otrzymywać ekskluzywne oferty

Będziesz otrzymywał wiadomości e-mail z ofertami i promocjami.